Hvorfor fjernvarme

Fjernvarme er et fleksibelt distribusjonssystem som kan utnytte energikilder som ellers ville gått tapt; solvarme, jordvarme, varme fra kloakken, husholdnings- og industriavfall, spillvarme fra industrien og rester fra skogsindustrien.

 

Det er flere gode grunner til å velge fjernvarme

  • Fjernvarme utnytter energikilder som ellers kan gå til spille
  • Fjernvarme er klimavennlig
  • Fjernvarme passer godt sammen med et fornybardominert kraftsystem i et kaldt land
  • Fjernvarme er rimeligere enn strøm
  • Fjernvarme gir et godt inneklima
  • Fjernvarme frigjør areal både i teknisk rom og i boligrom
  • Fjernvarme avlaster el-nettet og styrker forsyningssikkerheten
 
 

Miljøvennlig og energifleksibelt!

Fjernvarme reduserer olje- og strømforbruket og fører til betydelige reduksjoner i CO2-utslipp med sine energibesparende løsninger. Fleksibiliteten i bruk av energikilder skaper handlingsrom for våre kunder i en tid hvor det er stor usikkerhet om fremtidens markeder og miljøkrav. Ved å bygge ut mer fjernvarme vil vi kunne avlaste strømnettet betydelig og bruk av fjernvarme bidrar dermed til å sikre effektbalansen. Dette vil igjen være med på å redusere behovet for investeringer i strømnettet.
 
 

Enkelt og komfortabelt!

Boliger med fjernvarmetilknytning kan benytte vannbåren gulvvarme og radiatorer med lave overflatetemperaturer. Dette gir god varmekomfort og hindrer dessuten dannelse av brent støv som kan føre til allergiplager. Anleggene verken lukter eller bråker, og trenger lite tilsyn – teknologien er enkel og driftssikkerheten høy. Kundene har minimale kostnader forbundet med drift- og vedlikehold.
 

 

Fremtidsrettet og pålitelig!

Fjernvarme oppfyller alle krav til en fremtidsrettet oppvarmingsløsning, basert på fornybar energi. Fjernvarme og fjernkjøling inkluderer alle krav til moderne energipolitikk: Det er rent, komfortabelt og har høy leveringssikkerhet.